Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
W związku z powyższym modyfikacji ulegnie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu. Aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku  dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci.
Zmianie ulegnie także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03), którego treść dostosowano do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. brzmienia art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto na wszystkich formularzach załączników do wniosku KDR (ZKDR-01 – ZKDR-04) dodano objaśnienie, że wypełnianie danych wnioskodawcy nie jest konieczne.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny [pdf]

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych [pdf]

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka [pdf]

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej [pdf]

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej [pdf]

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem", Poddziałanie 9.1 pn. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie - tryb pozakonkursowy".

Gmina Pińczów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie ., zwana dalej MGOPS lub Liderem Projektu, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie - tryb pozakonkursowy".

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

  1. Nazwa zamawiającego: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE
  2. Adres zamawiającego: 28-400 Pińczów, ul. Złota 7
  3. Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel. / fax. 41 357 24 32
  4. Adres e-mail zamawiającego:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Adres strony internetowej: www.pinczow.com.pl

II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE,28-400 Pińczów, ul. Złota 7 - sekretariat
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 08.11.2018 roku, o godz. 09:00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2018 roku o godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

PO WER i UE kolor

W ramach projektu pod nazwą „Profesjonalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie” realizowanego w oparciu o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zakończono prace adaptacyjne nowych pomieszczeń. Zakupiono wyposażenie stanowisk pracy oraz zainstalowano nową centralę telefoniczną, która pozwoli na podłączenie do niej linii telefonicznych w pomieszczeniach biurowych.

Wprowadzono zarządzeniem Dyrektora nowy Regulamin Organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie oraz nowy schemat organizacyjny. Pracownicy socjalni zostali przydzieleni do nowo powstałych zespołów i stanowisk oraz otrzymali nowe zakresy obowiązków.

Wszystkie działania realizowane w projekcie finansowane będą w ramach otrzymanego dofinasowania z EFS i mają na celu oddzielenie pracy socjalnej od działań administracyjnych i stworzenie jak najlepszego modelu organizacji pracy.

MGOPS w Pińczowie  informuje,  że umowa na usługi opiekuńcze z wybranym oferentem została zawarta i podpisana 17 listopoda 2016 .

Pobierz plik [ pdf ].