Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE 

"Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"

MODUŁ II OPASKA BEZPIECZEŃSTWA

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE!

 

 

 

To było wyjątkowe spotkanie- kultur i pokoleń, okraszone najsmaczniejszymi pierożkami- Pelmeni. Uczestnicy warsztatów mieli pełne ręce roboty. Pod okiem wyśmienitej kucharki Vika zza wschodniej granicy, dzieci ze świetlicy w Gackach, Seniorzy z Klubu Senior + oraz goście z Ukrainy lepili trzy rodzaje pierożków- z mięsem , piure ziemniaczanym, zasmażaną kapustą kiszoną. Wspólne gotowanie było idealną okazją do poznania gości z Ukrainy. Gorącej atmosferze warsztatów sprzyjał niemały apetyt uczestników. Nie zdążyliśmy policzyć pierożków, wszystkie zostały ugotowane i degustowane na bieżąco. Serdeczne podziękowania dla Asi Strączek, Kamili Szwajcowskiej i Kasi Kisielewskiej za świetną organizację i inicjatywę.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Klubu Senior + w Gackach

przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Senior + w Gackach został wybrany 

Pan Wojciech Pikul zamieszkały w gminie Pińczów

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W związku z ogłoszeniem o naborze na ww. stanowisko pracy umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń w MOPS kandydaturę złożyła 1 osoba , która zakwalifikowała się do drugiego etapu naboru. Wyboru na stanowisko –kierownika Klubu Senior + w Gackach , Komisja rekrutacyjna dokonała w oparciu o analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

W ocenie Komisji ww. kandydat spełniła wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze, mające wpływ na ocenę. Wykazana podczas rozmowy kwalifikacyjnej wiedza oraz posiadane doświadczenie zawodowe zdobyte podczas dotychczasowej pracy predysponują ww. kandydata do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.

 

 

 

Pińczów, dnia 14 marzec 2022 r.

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na liczne pytania, jak pomóc podajemy listę rzeczy do kupienia dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Lista rzeczy będziemy na bieżąco aktualizować, zapraszamy do śledzenia strony!

Dziękujemy!!! 

 • bielizna nowa (majtki damskie od s do xl, majteczki dziecięce dla dziewczynki, majtki chłopiece od 5 do 15 lat),

 • skarpetki damskie w rozm. Od 35 do 39, skarpetki chlopięce 33 -38, skarpetki męskie 42

 • chemia gospodarcza do kuchni,

 • proszki do prania (również dla dzieci antyalergiczne),

 • płyny do prania,

 • płyny do płukania

 • odplamiacz typu wanish (lub inne)

 • odżywki do włosów

 • przybory do pielęgnacji paznokci

 • grzebienie, szczotki do włosów

 • tampony

 • płyny do higieny intymnej

 • maszynki do golenia damskie

 • gąbki myjki pod prysznic

 • kremy do rąk

 • mleko w proszku dla dzieci

 • kaszki dla dzieci

 • przeciery, zupki w słoiczkach dla dzieci,

 • organizery -pudła na zabawki

 • kosze na pranie

 • miedniczki plastikowe do prania.

Pomoc dla Ukrainy

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika Klubu Senior+  w wymiarze 1/2 etatu

w Klubie Senior+ w Gakach przy ul. Gacki- Osiedle 5

 

z dnia 24.02.2022 r.

I. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;

 4. nieposzlakowana opinia;

 5. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku;

 6. 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 7. gotowość podjęcia pracy od 01.04.2022 r.

II. Wymagania dodatkowe:

 

 1. studia wyższe o specjalności: pedagogika, psychologia, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie;

 2. wiedza i doświadczenie wynikające z pracy na tożsamym lub podobnym stanowisku lub przy wykonywaniu tożsamych lub podobnych zadań;

 3. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz podstawowa znajomość: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o finansach publicznych, prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020;

 4. umiejętność obsługi komputera – pakietu Office oraz urządzeń biurowych;

 5. rzetelność, sumienność, komunikatywność oraz wysoki poziom etyki zawodowej;

 6. prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie pojazdu.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. kierowanie i nadzór nad bieżącą działalnością w Klubie Senior+,

 2. nadzór nad realizacją programu działalności Klubu Senior+,

 3. opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,

 4. odpowiedzialność za powierzony majątek,

 5. prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej działalności Klubu Senior+,

 6. przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

 7. promocja działalności Klubu Senior+ w Gackach,

 8. reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu,

 9. inne zadania zlecone przez dyrektora MGOPS dotyczące działalności Klubu Senior+.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 1. miejsce pracy: Klub Senior+ w Gackach przy ul. Gacki- Osiedle 5,

 2. praca administracyjno – biurowa, stanowisko związane z bezpośrednimi kontaktami z innymi osobami, praca przy komputerze oraz wykorzystywaniem innych urządzeń biurowych,

 3. okres zatrudnienia: od kwietnia 2022 r.

 4. wymiar i system czasu pracy: 1/2 etatu, umowa o pracę na czas określony.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),

 2. życiorys (CV),

 3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane),

 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku (własnoręcznie podpisane),

 5. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (własnoręcznie podpisana),

 6. kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 7. kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,

 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 9. dane kontaktowe kandydata,

 10. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do 04.03.2022 r. do godz. 12.00 w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ul. Złota 7 – sekretariat lub przesłać pocztą na adres ośrodka (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów ) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika Klubu Senior+ w Gackach ”.

VIII. Postępowanie rekrutacyjne:

 • Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów lub przesłane zostaną drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

 • Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny lub uznania za nierozstrzygnięty.

 • Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani kandydaci zastaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie przy ul. Złota 7.

 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych MGOPS w Pińczowie oraz na stronie BIP oraz stronie internetowej https://www.mgops.pinczow.pl/

https://8b3h62sbi5.bip.gov.pl/ogloszenie/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze.html