Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

Opaska2024.jpg

W związku z pracami nad nową stroną Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie poniżej załączony został link do aktualnych  zamówień publicznych 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4bc66c8-8202-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przygotował plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez Gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

W grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 roku.

 

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Program, podobnie jak POPŻ, opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących. 
Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie oraz przynajmniej jedną z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. 

Więcej informacji do pobrania na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

 

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie informuje, iż w dniu 16.08.2023 Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację programu pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym wyznacznikiem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych 00/100)

Adresatami Programu są:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności -
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
• znacznym stopniu niepełnosprawności
• umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
• traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu osoby niepełnosprawnej przez
osobę asystenta we wszystkich sferach życia osobistego jak i społecznego, w tym:

1. wspieraniu uczestnika w czynnościach samoobsługowych - utrzymanie higieny osobistej;
2. wspieraniu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3. wspieraniu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4. wspieraniu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Termin naboru wniosków
1. Gmina/powiat składa wniosek o środki finansowe w ramach programu do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej: https://bfs.mrips.gov.pl/ , w terminie do dnia 15 września 2023 r.
2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu, w terminie do dnia 6 października 2023 r.
3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu, zapraszamy do kontaktu w terminie do 8 września 2023r (włącznie) dzwoniąc na nr 41 35 724-32 lub osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Więcej informacji:
⇒ Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

⇒ Na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego również zamieszczono informację o konkursie:

 https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24894,Asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024-nabor-wnioskow.html

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE 

"Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"

MODUŁ II OPASKA BEZPIECZEŃSTWA

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE!