Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

loga projektu

W dniu 10.06.2019 w Kielcach została podpisana umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działają Marszałek Województwa a Gminą Pińczów reprezentowaną przez dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o dofinansowanie projektu „Nowe otwarcie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w terminie 01.06.2019 do 30.09.2021r

plakat ulotka

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
W związku z powyższym modyfikacji ulegnie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu. Aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku  dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci.
Zmianie ulegnie także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03), którego treść dostosowano do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. brzmienia art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto na wszystkich formularzach załączników do wniosku KDR (ZKDR-01 – ZKDR-04) dodano objaśnienie, że wypełnianie danych wnioskodawcy nie jest konieczne.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny [pdf]

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych [pdf]

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka [pdf]

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej [pdf]

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej [pdf]

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem", Poddziałanie 9.1 pn. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie - tryb pozakonkursowy".

Gmina Pińczów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie ., zwana dalej MGOPS lub Liderem Projektu, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie - tryb pozakonkursowy".

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

  1. Nazwa zamawiającego: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE
  2. Adres zamawiającego: 28-400 Pińczów, ul. Złota 7
  3. Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel. / fax. 41 357 24 32
  4. Adres e-mail zamawiającego:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Adres strony internetowej: www.pinczow.com.pl

II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE,28-400 Pińczów, ul. Złota 7 - sekretariat
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 08.11.2018 roku, o godz. 09:00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2018 roku o godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego.