Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Informacje

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2023 r. poz. 1606) oraz z art. 22 b ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym (Dz. U. Z 2023r. Poz. 1304)

ZARZĄDZENIEM NR 4/2024 Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie z 15 lutego 2024 roku zostały wprowadzone w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Standardy ochrony małoletnich.

images/ZarządzenieNR4.pdf

images/Standardy_ochrony_małoletnich.pdf

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku

przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko
urzędnicze - Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym
Ośrodku została wybrana Pani Paulina Wo;niak zamieszkała w gminie Pińczów

Uzasadnienie dokonania wyboru:

 

W związku z ogłoszeniem o naborze na ww. stanowisko pracy umieszczonym w
BlP i na tablicy ogłoszeń w MOPS kandydaturę złożyła 1 osoba , która
zakwalifikowała się do drugiego etapu naboru. Wyboru na stanowisko -
Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku,
Komisja rekrutacyjna dokonała w oparciu o analizę złożonych dokumentów
aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

W ocenie Komisji ww. kandydat spełniła wymagania niezbędne oraz
wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze, mające wpływ na
ocenę. Wykazana podczas rozmowy kwalifikacyjnej wiedza oraz posiadane
doświadczenie zawodowe zdobyte podczas dotychczasowej pracy predysponują
ww. kandydata do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.

 

Link do ogłoszenia na stronie BIP:

https://8b3h62sbi5.bip.gov.pl/ogloszenie/624752_informacja-o-wynikach-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html

 

INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Pińczowie

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
informuje, że w związku z ogłoszeniem o naborze na ww. stanowisko pracy
umieszczonym w BlP i na tablicy ogłoszeń w M-GOPS kandydaturę złożyła 1
osoba:

1. Paulina Wojniak zam. Pińczów

Komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 8/2022 Dyrektora M-GOPS w
Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2022 roku zakwalifikowała w/w kandydata do
drugiego etapu naboru. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne polegać będzie na
przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej i napisaniu testu sprawdzającego
wiedzę,

Wyznaczono termin na dzień 19 wrzesień 2022 roku godzina 10.00.

 

Pińczów, dnia 13 września 2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Złota 7

28-400 Pińczów

 

II. Stanowisko pracy:

Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie – 1 etat.

 

III. Wymaganie niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. wykształcenie wyższe, co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach samorządowych

4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6. znajomość zagadnień z zakresu:

- ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- ustawy o świadczeniach rodzinnych

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego

7.znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną 
znajomością ww. ustaw i rozporządzeń dot. ww. postępowań

8. gotowość podjęcia pracy od 01.10.2022 roku.

 

IV. Wymagania dodatkowe

1. umiejętność właściwego interpretowania i stosowania aktów prawnych

2. umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność dobrej organizacji pracy,

3. umiejętność obsługi komputera.

4. dokładność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań

5. umiejętność pracy warunkach stresowych i pod presją czasu

6.umiejętnosć formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych

7. mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych

 

V. Zadania pracownika zatrudnionego do pracy na tym stanowisku.

 • udzielanie informacji dotyczących warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń;

 • przyjmowanie wniosków, sprawdzanie ich zgodności pod względem merytorycznym i formalnym;

 • rozpatrywanie wniosków, prowadzenie postepowań administracyjnych, prowadzenie rejestru i ewidencji złożonych wniosków;

 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego;

 • sporządzanie list wypłat realizowanych świadczeń;

 • prowadzenie korespondencji w prowadzonych sprawach;

 • prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

 • przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie określonym przez przełożonego;

 • prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z przepisami prawa;

 • gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw;

 • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami;

 • praca w systemach komputerowych obsługujących świadczenia rodzinne, wychowawcze i funduszu alimentacyjnego;

 • prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych;

 • przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami i odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników;

 • współpraca z komornikiem sądowym;

 • współpraca z Urzędem Pracy w zakresie sporządzania wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego;

 • przygotowywanie wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego;

 • prowadzenie imiennego rejestru dłużników i analityki zobowiązań dłużników alimentacyjnych względem państwa i gminy;

 • udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 • wykonywanie innych poleceń zleconych przez Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych oraz Dyrektora M- GOPS

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1. Miejsce pracy – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie ul. Złota 7.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie jednozmianowym.

3. Praca administracyjno-biurowa, praca z monitorem ekranowym, obsługa urządzeń biurowych, bezpośredni kontakt z klientem oraz kontakty telefoniczne i mailowe.

4. Praca wymaga samodzielności, dyspozycyjności, odpowiedzialności oraz współpracy z innymi działami Ośrodka i zewnętrznymi instytucjami publicznymi.

5. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania w M-GOPS.

6. Możliwe wyjazdy służbowe.

 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 

Informuję, że w miesiącu maj br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys - curriculum vitae,

3. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4. kserokopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia ),

6. opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),

7. kserokopia strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej w przypadku, gdy o pracę ubiega się mężczyzna,

8. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) RODO.

11.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska

12. podpisane oświadczenie o gotowości podjęcia pracy z dniem 01.10.2022 r.

 

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. Funduszu Alimentacyjnego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie” należy składać osobiście w sekretariacie tut. Ośrodka lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie

ul. Złota 7

28-400 Pińczów

Termin składania dokumentów upływa dnia 12.09.2022 r. do godz. 15: 00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie.

.

X. Inne informacje.

1. Dokumenty aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą

rozpatrywane.

2. M-GOPS nie przewiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,

bez względu na wynik postępowania.

3. Kandydaci, którzy spełnią wszelkie wymagania formalne, przejdą do następnego etapu naboru, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie oraz formie przeprowadzenia dalszego etapu naboru (test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna).

4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej tut. Ośrodka.

5. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

 

 Ogłoszenie na stronie BIP pod linkiem:  https://8b3h62sbi5.bip.gov.pl/ogloszenie/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html

 

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo!

Dowiecie się tam jakie korzyści płyną z posiadania konta w banku oraz jak bezpiecznie z niego korzystać. Korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej nie musi być trudne.

Zajdziecie tam Państwo informacje:
• Jak założyć konto bankowe
• Co daje konto w banku
• Jak bezpiecznie korzystać z konta.

Jednocześnie informujemy, że możecie Państwo:
• spotkać z nami przez Internet. www.zus.pl/e-wizyta
• zarezerwować wizytę w naszej placówce: www.zus.pl/o-zus/kontakt/zarezerwuj-wizyte

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo.

Bezpiecznie zdrowobezgotówkowo 1

Szanowni Państwo.
Przeciągający się okres pandemii koronawirusa spowodował, że nasze życie zostało poddane próbie zmiany dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń. Izolacja, ograniczenia i trudności w uczestniczeniu w życiu społecznym i kulturalnym negatywnie wpływają na nasze funkcjonowanie. Należy mieć nadzieję, że okres ten minie i będziemy mogli ponownie wrócić do swoich rytuałów dnia codziennego. Obecnie pojawia się częściowo już taka możliwość, ponieważ najnowsze rekomendacje zezwalają, by Kluby Seniora+ w tym Klub Seniora + w Gackach mógł funkcjonować. Nazywam się Wojciech Pikul i jestem kierownikiem Klubu Seniora+ w Gackach. Zapraszam członków na spotkania do klubu w dniach i godzinach jego otwarcia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym. Mimo ograniczeń możemy się już spotkać w zespołach do 5 osób. Mam nadzieję, że nawet w nielicznych grupach będziemy mogli się poznać i zaplanować wspólnie atrakcyjne i ciekawe sposoby spędzenia czasu.