Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie informuje, iż w dniu 16.08.2023 Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację programu pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym wyznacznikiem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych 00/100)

Adresatami Programu są:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności -
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
• znacznym stopniu niepełnosprawności
• umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
• traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu osoby niepełnosprawnej przez
osobę asystenta we wszystkich sferach życia osobistego jak i społecznego, w tym:

1. wspieraniu uczestnika w czynnościach samoobsługowych - utrzymanie higieny osobistej;
2. wspieraniu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3. wspieraniu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4. wspieraniu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Termin naboru wniosków
1. Gmina/powiat składa wniosek o środki finansowe w ramach programu do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej: https://bfs.mrips.gov.pl/ , w terminie do dnia 15 września 2023 r.
2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu, w terminie do dnia 6 października 2023 r.
3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu, zapraszamy do kontaktu w terminie do 8 września 2023r (włącznie) dzwoniąc na nr 41 35 724-32 lub osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Więcej informacji:
⇒ Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

⇒ Na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego również zamieszczono informację o konkursie:

 https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24894,Asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024-nabor-wnioskow.html