Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Projekt EFS

loga projektu

Ogłoszenie o  dodatkowym naborze uczestników
do  projektu pt ,,Nowe otwarcie’’


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza dodatkowy nabór do projektu pod nazwą „Nowe otwarcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie

Nabór dodatkowy jest adresowany do osób niepełnosprawnych

Celem głównym projektu jest Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.
Projekt przeznaczony jest dla 30 UP którzy objęci zostaną kompleksowym wsparciem.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

• osoby z niepełnosprawnościami,
• zamieszkujące na terenie gminy Pińczów
• bezrobotne – zarejestrowane i niezajerestrowane w PUP
• nieaktywne zawodowo
• rolnicy pracujących we własnych małych gospodarstwach
• korzystające ze wsparcia MGOPS

Realizacja Projektu potrwa 28 miesięcy tj. 01.06.2019 – 30.09.2019.

Dodatkowy nabór odbędzie się w dniach 23-26 lipca 2019r.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest złożenie następujących dokumentów:  formularza rekrutacyjnego, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych .

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/uczestniczki którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu skierowani/e zostaną do doradcy zawodowego, który ustali indywidualny program działania. Następnie, osoby te będą uczestniczyć w odpowiednich formach wsparcia.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
• indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego
• szkolenie komputerowe dla wszystkich UP
• porady prawne
• warsztat psychologiczny
• poradnictwo edukacyjne
• szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji UP
• staże zawodowe
• spotkania integracyjne

Dokumenty do pobrania :
- formularz rekrutacyjny
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Regulamin uczestnictwa w projekcie
 

 

loga projektu

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE INFORMUJE IŻ TRWA NABÓR DO PROJEKTU POD NAZWĄ „NOWE OTWARCIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE  ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W  RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSĘ NA ZATRUDNIENIE
Zgłoszenia do projektu mogą składać osoby korzystające ze wsparcia MGOPS, zamieszkujące na terenie miasta i gminy Pińczów, bezrobotne – zarejestrowane i niezajerestrowane w PUP, nieaktywne zawodowo, rolnicy pracujących we własnych małych gospodarstwach.
Celem głównym projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Projekt przeznaczony jest dla 30 UP którzy objęci zostaną kompleksowym wsparciem. Przewiduje się podpisanie kontraktów socjalnych w ramach których uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w celu podniesienia swoich umiejętności oraz aktywności zawodowej. W ramach projektu PU będą mieli okazje skorzystać z bezpłatnych form aktywnej integracji, a w szczególności z : treningów, warsztatów, doradztwa, szkoleń, a także staży.
Realizacja Projektu potrwa 28 miesięcy tj. 01.06.2019 – 30.09.2021. Projekt przeznaczony jest dla 30 UP którzy objęci zostaną kompleksowym wsparciem.
Wymagane dokumenty można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie przy ul. Złota 7 , w Biurze Projektu pokój nr 10, od 8:00 do 15:00. Rekrutacja uczestników trwa od 10 czerwca 2019 do 15 lipca 2019.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z asystentem  koordynatora Projektu Elizą Justyniarską pod nr tel. 41 234 50 16

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!

plakat ulotka

logo efs

"Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów"

 

Projekt "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy, treningu podstawowych kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego, porad prawnych oraz sfinansowanie szkoleń zawodowych.
Uczestnikom zapewniamy opiekę nad osobami zależnymi, materiały dydaktyczne, piśmiennicze, poczęstunek, warsztaty, kursy oraz badania lekarskie.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Do udziału w projekcie zapraszamy dorosłe osoby bezrobotne, będące jednocześnie klientami pomocy społecznej w gminie Pińczów

Wszelkich informacji dotyczących zasad uczestnictwa w projekcie można uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul.Złota 7.