Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Złota 7

28-400 Pińczów

 

II. Stanowisko pracy:

Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie – 1 etat.

 

III. Wymaganie niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. wykształcenie wyższe, co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach samorządowych

4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6. znajomość zagadnień z zakresu:

- ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- ustawy o świadczeniach rodzinnych

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego

7.znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną 
znajomością ww. ustaw i rozporządzeń dot. ww. postępowań

8. gotowość podjęcia pracy od 01.10.2022 roku.

 

IV. Wymagania dodatkowe

1. umiejętność właściwego interpretowania i stosowania aktów prawnych

2. umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność dobrej organizacji pracy,

3. umiejętność obsługi komputera.

4. dokładność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań

5. umiejętność pracy warunkach stresowych i pod presją czasu

6.umiejętnosć formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych

7. mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych

 

V. Zadania pracownika zatrudnionego do pracy na tym stanowisku.

 • udzielanie informacji dotyczących warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń;

 • przyjmowanie wniosków, sprawdzanie ich zgodności pod względem merytorycznym i formalnym;

 • rozpatrywanie wniosków, prowadzenie postepowań administracyjnych, prowadzenie rejestru i ewidencji złożonych wniosków;

 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego;

 • sporządzanie list wypłat realizowanych świadczeń;

 • prowadzenie korespondencji w prowadzonych sprawach;

 • prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

 • przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie określonym przez przełożonego;

 • prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z przepisami prawa;

 • gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw;

 • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami;

 • praca w systemach komputerowych obsługujących świadczenia rodzinne, wychowawcze i funduszu alimentacyjnego;

 • prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych;

 • przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami i odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników;

 • współpraca z komornikiem sądowym;

 • współpraca z Urzędem Pracy w zakresie sporządzania wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego;

 • przygotowywanie wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego;

 • prowadzenie imiennego rejestru dłużników i analityki zobowiązań dłużników alimentacyjnych względem państwa i gminy;

 • udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 • wykonywanie innych poleceń zleconych przez Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych oraz Dyrektora M- GOPS

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1. Miejsce pracy – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie ul. Złota 7.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie jednozmianowym.

3. Praca administracyjno-biurowa, praca z monitorem ekranowym, obsługa urządzeń biurowych, bezpośredni kontakt z klientem oraz kontakty telefoniczne i mailowe.

4. Praca wymaga samodzielności, dyspozycyjności, odpowiedzialności oraz współpracy z innymi działami Ośrodka i zewnętrznymi instytucjami publicznymi.

5. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania w M-GOPS.

6. Możliwe wyjazdy służbowe.

 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 

Informuję, że w miesiącu maj br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys - curriculum vitae,

3. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4. kserokopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia ),

6. opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),

7. kserokopia strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej w przypadku, gdy o pracę ubiega się mężczyzna,

8. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) RODO.

11.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska

12. podpisane oświadczenie o gotowości podjęcia pracy z dniem 01.10.2022 r.

 

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. Funduszu Alimentacyjnego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie” należy składać osobiście w sekretariacie tut. Ośrodka lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie

ul. Złota 7

28-400 Pińczów

Termin składania dokumentów upływa dnia 12.09.2022 r. do godz. 15: 00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie.

.

X. Inne informacje.

1. Dokumenty aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą

rozpatrywane.

2. M-GOPS nie przewiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,

bez względu na wynik postępowania.

3. Kandydaci, którzy spełnią wszelkie wymagania formalne, przejdą do następnego etapu naboru, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie oraz formie przeprowadzenia dalszego etapu naboru (test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna).

4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej tut. Ośrodka.

5. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

 

 Ogłoszenie na stronie BIP pod linkiem:  https://8b3h62sbi5.bip.gov.pl/ogloszenie/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html