Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria
 • kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny wraz z aktualnym potwierdzeniem zameldowania na terenie Miasta i Gminy Pińczów w przypadku, gdy jedno z rodziców posiada zameldowanie na terenie innej gminy - zaświadczenie z tamtejszego organu wypłacającego świadczenia rodzinne, że tam nie został złożony wniosek o świadczenia rodzinne,
 • kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka/dzieci, + oryginał do wglądu,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, + oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie ze szkoły na rok szkolny , potwierdzające rozpoczęcie nauki przez dziecko w nowym roku szkolnym 2013/2014 – dotyczy nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
 • zaświadczenia szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej (oryginał),
 • kopia wyroku orzekającego rozwód lub separację, + oryginał do wglądu,
 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, + oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji za rok poprzedzajacy okres zasiłkowy r. z podaniem kwoty wyegzekwowanych alimentów,
 • informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (oryginał),
 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny (oryginał),
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie (oryginał),
 • kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się, + oryginały do wglądu,
 • ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU RODZINY W TYM ODPOWIEDNIO:
 • BEZ WYJĄTKU!!!! zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny za rok poprzedzajacy okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY NAWET JEŻELI NIE ROZLICZALI SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM! (oryginał),
 • oświadczenia osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy , (druk załącznika do wniosku o zasiłek rodzinny),
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • kopie przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, + oryginały do wglądu,
 • kopie przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej (z oryginałami do wglądu), oraz oryginał zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • dokument określający wysokość uzyskanego przez członka rodziny dochodu za pierwszy pełen przepracowany miesiąc.

DOKUMENTY DODATKOWE DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH:

 1. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok (oryginał),
 2. kopia umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, + oryginał do wglądu
 3. kopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, + oryginał do wglądu

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY:

 • kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny wraz z aktualnym potwierdzeniem zameldowania + oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzającego brak uprawnień do dodatku pielęgnacyjnego w przypadku osób powyżej 18-tego roku życia,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności + oryginał do wglądu,

Osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego posiadające 20 letni (kobiety) i 25 letni (mężczyźni) okres składkowy i nieskładkowy obowiązani są do dostarczenia niżej wymienione dokumenty:

 • wszystkie świadectwo pracy/ zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia/ zaświadczenie z ZUS o okresie zatrudnienia w przypadku braku świadectwa pracy
 • zaświadczenie z ZUS o okresie zatrudnienia na umowę zlecenia, jeżeli w tym okresie osoba podlegała obowiązkowi ubezpieczenia społecznego
 • zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej o okresie opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe w związku z pobieraniem zasiłku stałego i/ lub gwarantowanego zasiłku okresowego
 • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego lub innego świadczenia wypłacanego po ustaniu zatrudnienia
 • zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • zaświadczenie z urzędu pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych
 • zaświadczenie potwierdzające okres studiów wyższych ukończonych terminowo w systemie dziennym na jednym kierunku
 • zaświadczenie potwierdzające okres pracy w gospodarstwie rolnym
 • książeczka wojskowa
 • decyzja ZUS o ustaleniu kapitału początkowego

Należy przedłożyć kserokopie w/ w dokumentów oraz oryginały do wglądu