logo efs

"Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów"

 

Projekt "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy, treningu podstawowych kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego, porad prawnych oraz sfinansowanie szkoleń zawodowych.
Uczestnikom zapewniamy opiekę nad osobami zależnymi, materiały dydaktyczne, piśmiennicze, poczęstunek, warsztaty, kursy oraz badania lekarskie.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Do udziału w projekcie zapraszamy dorosłe osoby bezrobotne, będące jednocześnie klientami pomocy społecznej w gminie Pińczów

Wszelkich informacji dotyczących zasad uczestnictwa w projekcie można uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul.Złota 7.