Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Dodatek węglowy

Jak wypełnić wniosek o wypłatę DODATKU WĘGLOWEGO ?

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z materiałem instruktażowym, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Wspólnie, krok po kroku, przejdziemy przez formularz.
Należy pamiętać, że informacje wpisane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego są podawane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Do wypełnienia wniosku potrzebny będzie dowód osobisty, numer konta bankowego, na który ma zostać przelany dodatek węglowy oraz – jeśli wniosek ma dotyczyć wieloosobowego gospodarstwa domowego, konieczne też będą numery PESEL pozostałych domowników.
Wniosek należy wypełnić czytelnie, wielkimi literami, a pola wyboru zaznaczać literą „V” lub „X”.
W polu „organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania dodatku węglowego” trzeba wpisać nazwę organu, który będzie rozpatrywał wniosek o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku naszej gminy będzie to
Burmistrz Miasta  i Gminy Pińczów.
W pierwszej części wniosku uzupełnimy informacje dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego.

CZĘŚĆ I: DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

CZ. I PKT 1

⇒ DANE WNIOSKODAWCY

Jako wnioskodawca reprezentujesz swoje gospodarstwo domowe – wpisz więc swoje dane - swoje imię, nazwisko, obywatelstwo i PESEL. Serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość wpisz tylko wtedy, gdy nie posiadasz numeru PESEL.

Jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe razem z innymi osobami, ich dane będzie trzeba uzupełnić w dalszej części wniosku.

⇒ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA

W tej sekcji należy podać aktualny adres zamieszkania. Członkowie gospodarstwa domowego nie muszą być zameldowani pod tym adresem. W tej sekcji wskazujesz miejsce pobytu wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskującego o dodatek węglowy.

Jeśli we wniosku wpiszesz również swój adres e-mail, otrzymasz z gminy wiadomość z informacją o przyznaniu dodatku węglowego.

Jeśli nie podasz adresu e-mail, informację o przyznaniu dodatku możesz odebrać w swojej gminie.

⇒ NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA DODATKU WĘGLOWEGO

Jeśli dodatek węglowy chcesz otrzymać przelewem na konto bankowe, podaj jego numer w kolejnej rubryce, a poniżej podaj imię i nazwisko jego właściciela. Numer rachunku bankowego nie musi należeć do Ciebie. Możesz wskazać numer rachunku bankowego dowolnej osoby, na który chcesz, aby został wypłacony dodatek węglowy. Jeżeli nie posiadasz numeru konta, gmina wskaże w jakiej formie możesz odebrać dodatek węglowy.

CZ. I PKT 2

⇒ Dane członków gospodarstwa domowego

W kolejnym punkcie należy zadeklarować, czy Twoje gospodarstwo domowe prowadzisz samodzielnie, czy wspólnie z innymi osobami.

Jeżeli Twoje gospodarstwo domowe jest wieloosobowe, oprócz zaznaczenia opcji "wieloosobowe", wpisz liczbę jego członków – wliczając również siebie.

Jeżeli składasz wniosek w formie papierowej i zabrakło miejsca na wpisanie wszystkich członków Twojego gospodarstwa domowego, wydrukuj lub poproś pracownika gminy o dodatkową stronę wniosku, aby wpisać dane pozostałych osób.

CZ. I PKT 3

⇒ Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe

Przechodzimy do zasadniczej części wniosku o dodatek węglowy. Trzeba w niej wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

W tej części wymienione są następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, które jest zasilane paliwami stałymi.

Spośród wymienionych źródeł ogrzewania, zaznacz tylko to, które jest głównym źródłem ogrzewania zasilanym paliwem stałym zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez paliwa stałe rozumie się, np.: węgiel kamienny, brykiet lub pelet.

Ważne! Wskazane przez Ciebie źródło ogrzewania musi być uprzednio wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

To jest warunek otrzymania dodatku węglowego.

Gmina, na etapie analizy wniosku zweryfikuje, czy wskazane przez Ciebie źródło ogrzewania znajduje się w ewidencji.

CZ. I PKT 4

⇒ Informacja NA TEMAT BUDYNKU

Wybierz jedno z trzech okienek, które określa typ budynku, w jakim mieszkasz.

Okienko numer 1 dotyczy gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych.

Okienko numer 2 dotyczy budynków wielorodzinnych z indywidualnym źródłem ogrzewania np. piecem kaflowym na węgiel.(dotyczy również gospodarstwa domowych należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych)

Okienko nr 3 dotyczy lokalnej sieci ciepłowniczej – np. w przypadku, gdy jeden budynek jest zasilany z kotła zainstalowanego w drugim budynku.

Zaznacz właściwe okienko.

 

CZĘŚĆ II: OŚWIADCZENIA

Przechodzimy do drugiej części wniosku, czyli do Twoich oświadczeń.

W tym miejscu potwierdzasz, że wszystkie podane przez Ciebie we wniosku dane są zgodne z prawdą.

Jeżeli jesteś wnioskodawcą, którego ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, czyli np. przez kotłownię zasilaną węglem kamiennym, znajdującą się w innym budynku, musisz załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku, zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Pamiętaj, że za złożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci odpowiedzialność karna.

Jeśli do wniosku dołączasz dodatkowe dokumenty, wskaż je w tej części formularza.

Na koniec wpisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis.

Na tym kończymy wypełnianie wniosku o dodatek węglowy. Teraz z dokumentem możesz udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie lub Urzędu Miasta i Gminy Pińczów.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zajrzyj na naszą stronę www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy. Tam znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
  2. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ważne! Aby otrzymać dodatek węglowy na ogrzanie gospodarstwa domowego, nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest miejsce zamieszkania.

Aby otrzymać dodatek węglowy należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Ośrodek może nas wezwać do uzupełnienia braków formalnych. Wzór wniosku jest jednolity dla wszystkich gmin. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy w jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, każde z tych gospodarstw może osobno złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Warunkiem jest jednak uprzednie zgłoszenie lub wpisanie tego źródła do CEEB.

Dodatek węglowy obejmuje gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa stałe czyli węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.

Dodatek węglowy przysługuje osobom fizycznym, które prowadzą gospodarstwa domowe ogrzewane piecami węglowymi. Do takich źródeł ogrzewania należą również m.in. piece kaflowe spotykane w domach wielorodzinnych nieposiadających centralnego ogrzewania. W takim wypadku, jeśli gospodarstwo domowe posiada indywidualne źródło ogrzewania na węgiel, przysługuje mu dodatek węglowy.

Dodatek węglowy przysługuje również mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którzy kupują opał do kotłowni w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Wówczas każde gospodarstwo domowe powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy. Jeśli kotłownię w budynku obsługuje podmiot zewnętrzny/przedsiębiorstwo, takiemu podmiotowi zewnętrznemu/przedsiębiorstwu dodatek węglowy nie przysługuje.

Ważne! Dodatek węglowy jest przyznawany jako bezpośrednie wsparcie dla gospodarstw domowych, nie dla przedsiębiorstw.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Informujemy także o możliwości osobistego odebrania  od organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Ważne! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

WNIOSEK DO POBRANIA W ZAKŁADCE INFORMACJE - DOKUMENTY DO POBRANIA. (Dokumenty do pobrania)