MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PINCZOWIE OGŁASZA REKRUTACJĘ BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W 2011 ROKU
POD TYTUŁEM „AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W GMINIE PIŃCZÓW” W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Zgłoszenia do projektu mogą składać osoby korzystające ze wsparcia MGOPS i zamieszkujące na ternie miasta i gminy Pińczów. W ramach projektu BO będą mieli okazje skorzystać z bezpłatnych form aktywnej integracji a w szczególności z:

  • doradztwa zawodowego
  • treningu podstawowych kompetencji społecznych
  • szkoleń indywidualnych
  • porad prawnych
  • warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, itp.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie projektu do dnia 10 lutego. Spośród złożonych zgłoszeń po wcześniejszej analizie zostanie wyłoniona grupa 20 BO.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!