W dniu 18 grudnia w czasie konferencji odbyło się uroczyste podsumowanie projektu systemowego pt.” Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego w roku 2009 w ramach działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. W okresie realizacji projektu Beneficjenci Ostateczni otrzymali wszechstronne wsparcie w celu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy. BO brali udział w szkoleniach zawodowych, warsztatach aktywizacji zawodowej, treningu podstawowych kompetencji społecznych. BO skorzystali z porad doradcy zawodowego, wsparcia finansowego świadczonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz pracy socjalnej.

Realizując projekt chcieliśmy rozszerzyć horyzonty myślowe uczestników, zwiększyć ich wiarę we własne możliwości oraz podnieść posiadane kompetencje zawodowe. Zakładane rezultaty miękkie i twarde zostały osiągnięte na planowanym poziomie. Beneficjentom wręczone zostały certyfikaty oraz zaproszeni zostali na przygotowany poczęstunek.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i pracownikom projektu za miłą i owocna współpracę.