Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika Klubu Senior+  w wymiarze 1/2 etatu

w Klubie Senior+ w Gakach przy ul. Gacki- Osiedle 5

 

z dnia 24.02.2022 r.

I. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;

 4. nieposzlakowana opinia;

 5. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku;

 6. 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 7. gotowość podjęcia pracy od 01.04.2022 r.

II. Wymagania dodatkowe:

 

 1. studia wyższe o specjalności: pedagogika, psychologia, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie;

 2. wiedza i doświadczenie wynikające z pracy na tożsamym lub podobnym stanowisku lub przy wykonywaniu tożsamych lub podobnych zadań;

 3. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz podstawowa znajomość: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o finansach publicznych, prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020;

 4. umiejętność obsługi komputera – pakietu Office oraz urządzeń biurowych;

 5. rzetelność, sumienność, komunikatywność oraz wysoki poziom etyki zawodowej;

 6. prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie pojazdu.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. kierowanie i nadzór nad bieżącą działalnością w Klubie Senior+,

 2. nadzór nad realizacją programu działalności Klubu Senior+,

 3. opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,

 4. odpowiedzialność za powierzony majątek,

 5. prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej działalności Klubu Senior+,

 6. przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

 7. promocja działalności Klubu Senior+ w Gackach,

 8. reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu,

 9. inne zadania zlecone przez dyrektora MGOPS dotyczące działalności Klubu Senior+.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 1. miejsce pracy: Klub Senior+ w Gackach przy ul. Gacki- Osiedle 5,

 2. praca administracyjno – biurowa, stanowisko związane z bezpośrednimi kontaktami z innymi osobami, praca przy komputerze oraz wykorzystywaniem innych urządzeń biurowych,

 3. okres zatrudnienia: od kwietnia 2022 r.

 4. wymiar i system czasu pracy: 1/2 etatu, umowa o pracę na czas określony.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),

 2. życiorys (CV),

 3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane),

 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku (własnoręcznie podpisane),

 5. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (własnoręcznie podpisana),

 6. kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 7. kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,

 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 9. dane kontaktowe kandydata,

 10. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do 04.03.2022 r. do godz. 12.00 w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ul. Złota 7 – sekretariat lub przesłać pocztą na adres ośrodka (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów ) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika Klubu Senior+ w Gackach ”.

VIII. Postępowanie rekrutacyjne:

 • Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów lub przesłane zostaną drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

 • Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny lub uznania za nierozstrzygnięty.

 • Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani kandydaci zastaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie przy ul. Złota 7.

 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych MGOPS w Pińczowie oraz na stronie BIP oraz stronie internetowej https://www.mgops.pinczow.pl/

https://8b3h62sbi5.bip.gov.pl/ogloszenie/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze.html