Informacja o wynikach zapytania ofertowego

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie informuje, że wyniku przeprowadzonego postępowania obejmującego zapytanie ofertowe na „Realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych”, o cenie szacunkowej zamawiającego- 19,80 zł za jedną godzinę usługi opiekuńczej, została złożona jedna oferta. W związku ze spełnieniem kryterium wyboru ofert tj. cena - wybrano ofertę „ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„ Lib- Med.” B.Liberek, która oferuje wykonanie zamówienia za cenę dla jednej godziny usługi opiekuńczej – 19,80 zł.