W ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbył się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. W zajęciach uczestniczyło 10 beneficjentek.

Indywidualne spotkania miały na celu wstępne określenie predyspozycji zawodowych uczestniczek projektu. Podczas spotkania trwającego dwie godziny lekcyjne BO rozmawiali z doradcą zawodowym na temat swojej obecnej sytuacji na rynku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Określili wspólnie z doradcą swoje ograniczenia zawodowe, które dotąd nie pozwalały im na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy, jak również starali się odkrywać swoje możliwości, określić korzyści oraz szanse jakie są związane z udziałem w Projekcie. Podczas rozmów z Uczestnikami projektu doradca zawodowy określił wstępnie predyspozycje zawodowe uczestników pod kątem przewidzianych w ramach projektu szkoleń zawodowych.

Spotkania odbywały się w świetlicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie.